واحد نمونه استاندارد 1396

واحد نمونه ساعی استاندارد 1396

افتخاری دیگر برای مجموعه پلیمر یاس

 

پلیمر یاس گلپایگان از سوی اداره کل استاندارد به عنوان

واحد نمونه ساعی در “نوآوری در تولید و ارتقا ویژگیهای کیفی فرآورده ها” انتخاب گردید

 

تبریک به خانواده پلیمر یاس