آزمایش های صورت گرفته بر روی مواد اولیه:

کنترل شکل ظاهری
چگالی
پایداری حرارتی (OIT)
میزان رطوبت
نرخ جریان مذاب (MFI)
K-Value
درصد دوده

آزمایش های صورت گرفته بر روی لوله و اتصالات PVC

کنترل کیفیت ظاهری
اندازه گیری ابعاد و بررسی لوله
برگشت طولی در اثر حرارت
مقاومت در مقابل فشار داخلی
مقاومت ضربه ای
اندازه گیری دانسیته
اندازه گیری نرمی ویکات
مقاومت در مقابل دی کلرومتان